Presidents of India
1950-1962 Rajendra Prasad
1962 – 1967 Dr.S.Radhakrishnan
1967 – 1969 Zakir Hussain
1969 – 1974 V.V.Giri
1974 – 1977 Fakhruddin Ali Ahmed
1977 – 1982 N.Sanjiva Reddy
1982 – 1987 Gyani Zail Singh
1987 – 1992 R.Venkataraman
1992 – 1997 Dr.Shankar Dayal Sharma
1997 – 2002 K.R.Narayanan
2002 – 2007 Dr.A.P.J.Abdul Kalam
2007 – 2012 Pratibha Patil
2012 – Incumbent Pranab Mukherjee