56 பெண்கள் இதுவரைக்கும் whisper, stayfree, etc. உபயோகித்ததால் இறந்திருப்பதாக செய்தி ஒன்று வெளியாகியுள்ளது. உண்மையா ….என தெரியவில்லை…. காரணம், அதிகபட்சமான பெண்கள் இதையே உபயோக படுத்துகிறார்கள் எனினும் இந்த Ultra Napkin களில் chemical கள் உபயோகிக்கப்படுவதாகவும், இது வெளிவரும்…